Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Standardy etyczne

Redakcja czasopisma „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” przestrzega standardów rekomen­dowanych przez The Committee on Publication Ethics (COPE).

  1. Autorzy oświadczają, że teksty przedkładane do publikacji stanowią ich oryginalne dzieło.
  2. Autorzy ponoszą wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.
  3. W przypadku wykorzystania w pracy fragmentów innych publikacji autor musi mieć odpowiednie zgody autorów/właścicieli tych publikacji.
  4. Autorzy są odpowiedzialni za staranne wskazanie źródeł informacji, cytatów wyko­rzystanych w artykule, oraz wykazanie wkładu poszczególnych autorów publikacji.
  5. Wszelkie formy oszustwa naukowego, takie jak fabrykowanie, fałszowanie lub zata­janie wyników badań stanowią wystarczającą przesłankę do odrzucenia artykułu.
  6. O wszystkich wykrytych nierzetelnościach naukowych, takich jak plagiat, ghostwriting i guest-authorship redakcja czasopisma „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” będzie powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, grantodawców, itp).
  7. Autorzy, recenzenci i redaktorzy mają obowiązek ujawniać wszelkie relacje osobiste bądź zawodowe, które mogą stać się źródłem konfliktu interesów.

W sytuacjach wątpliwych prosimy kierować się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE): COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing: https://publicationethics.org/core-practices