Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Recenzenci

Zasady recenzowania

Redakcja kwartalnika „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” prowadzi politykę kilkuetapowej recenzji. W pierwszym etapie kolegium redakcyjne (4 razy do roku) podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanych do redakcji tekstów. Następnie tematyczni redaktorzy badają zgodność artykułu z zakresem tematycznym czasopisma. Kolejny etap to powołanie co najmniej dwóch niezależnych recenzentów do oceny merytorycznej zakwalifikowanych wstępnie publikacji Autorzy nie znają tożsamości recenzentów, a recenzenci tożsamości autorów. Recenzenci podpisują deklarację o  niewystępowaniu konfliktu interesów między recenzentem a autorami.

Recenzja ma formę pisemną, zgodną z zaproponowanym przez redakcję formularzem recenzji, i powinna się kończyć jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu. Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej czasopisma. Autorzy otrzymują do wglądu negatywne recenzje i mają prawo się do nich ustosunkować.

W przypadkach spornych redaktor naczelny może powołać dodatkowego recenzenta. Autor lub pierwszy autor podpisuje oświadczenie o niepublikowaniu dotychczas wyników zamieszczonych w przysłanym artykule. Oświadczenie powinno być przekazane (w wersji papierowej lub elektronicznej z podpisem) najpóźniej  wraz z  ostateczną wersją tekstu pracy do druku.

Dwa razy w roku czasopisma podaje się do publicznej wiadomości listę recenzentów.