Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

NR 3 2019


ZAKRES WYPROSTU W STAWIE RAMIENNYM, FIZJOTERAPIA FUNKCJONALNA
PAULA TOMASZEWSKA-KUMELA
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
ROKSANA WÓJCIK
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Streszczenie:

Tło: Staw ramienny jest jednym z najbardziej mobilnych w organizmie. Deficyty ruchu kończyny górnej mogą negatywnie wpływać na wydajność codziennej aktywności i pośrednio wpływać na pogorszenie jakości życia. Celem pracy było określenie czynnego wyprostu w stawie ramiennym i porównanie wyniku z obecnie przyjętą normą.

Metody: Badaniami objęto 40 dorosłych osób w dwóch grupach wiekowych: 20–35 oraz 36–50 lat, w każdej po 10 osób z obu płci. Metodą badawczą była ocena czynnego wyprostu w stawie barkowym dominującej ręki w pozycji leżenia przodem. Stopnie wyprostu określono przy pomocy goniometru i zestawiono z obecnie przyjętymi normami.

Rezultaty: Wartości podstawowych parametrów dwóch grup wiekowych różnią się nieznacznie od siebie. Średnia wartość czynnego wyprostu w grupie wiekowej do 35 lat to 14,1’, natomiast w grupie od 36. roku życia – 12,9’.

Wnioski: W wykazie SFTR ruch wyprostu w stawie ramiennym wynosi 50 stopni, podczas gdy ocena funkcjonalna pokazuje, że ruch czynnego wyprostu w stawie ra­miennym waha się od 10 do 20 stopni. Klasyfikacja wartości stopni czynnego wypro­stu wykazała odstępstwo od ogólnie przyjętych obecnie norm.

Słowa kluczowe: SFTR, shoulder joint, extension
OGRÓD SENSORYCZNY W PRZESTRZENI SZKOŁY
MARGOT DUDKIEWICZ
Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
PATRYK KRUPIŃSKI
Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
MAGDALENA STEFANEK
Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Streszczenie:

Ogrody szkolne odgrywają ogromną rolę w poznawaniu przyrody przez dzieci i młodzież. Lekcje prowadzone na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni rozwijają przyrodnicze zainteresowania uczniów, którzy mogą obserwować poszczególne etapy wzrostu roślin i zmiany pór roku. W ogrodach szkolnych mogą być prowadzone zajęcia z przedmiotów o charakterze biologiczno-chemicznym, plastyki, muzyki, języka polskiego i angielskiego. W pracy przedstawiono studium wybranego przypadku – koncepcję zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej w Stasinie (woj. lubelskie) w ogród sensoryczny. Nowy projekt zaspokoi różnorodne potrzeby dzieci, pozwoli im na prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny oraz pozwoli nauczycielom na prowadzenie kreatywnych zajęć. W projekcie stworzono pięć stref zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku. Poza tym wyróżniono strefę reprezentacyjną przed frontem budynku, strefę edukacyjną, sportową i rekreacyjną. Spójności całemu założeniu dodają atrakcyjne nasadzenia roślinne i ujednolicona mała architektura.

Słowa kluczowe: school garden, sensory garden, Stasin (Konopnica district), child
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ U OSÓB W RÓŻNYM WIEKU W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH
PAULINA KASPRZYK
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
PAULINA KRUK
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Streszczenie:

Celem tego artykułu jest przedstawienie szerokiego zakresu możliwości terapii zajęciowej. Wybrano trzy odmienne jednostki chorobowe, charakterystyczne dla pacjentów w różnych okresach życia. Opisano możliwości zastosowania terapii zajęciowej na przykładzie autyzmu w grupie dzieci, stwardnienia rozsianego u osób dorosłych oraz demencji u seniorów. W każdej grupie przedstawiono propozycje terapii zaję­ciowej i omówiono trzy najczęściej stosowane metody u osób z danym schorzeniem. Omówione przykłady świadczą o możliwości rozmaitego wykorzystania terapii zajęciowej w usprawnianiu pacjentów. Oprócz tego ukazano pozytywny wpływ terapii zajęciowej w wielu płaszczyznach zdrowia i samopoczucia pacjentów, np. poprawa sprawności fizycznej, umiejętności komunikowania się i zdolności poznawczych.

Słowa kluczowe: occupational therapy, multiple sclerosis, autism, dementia
PROBLEMATYKA SEKSUALNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM
ŻANETA KRZYWOŃ
psycholog, warsztaty terapii zajęciowej
Streszczenie:

Artykuł nawiązuje do problematyki seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, uczęszczających na warsztaty terapii zajęciowej. Ze względu na to, że osoby te regularnie przebywają w swoim towarzystwie i nierzadko są to jedyne miejsca, gdzie mogą spotkać innych, rodzą się między nimi relacje partnerskie, przyjaźnie, miłości.

W artykule przybliżono zagadnienia dotyczące wpływu opiekunów na doświadczanie przez osoby z niepełnosprawnościami swojej seksualności. Nawiązano do relacji partnerskich, jakie budują się pomiędzy uczestnikami. Poruszono temat masturbacji, fantazji na temat relacji seksualnych, internetu jako źródła lub formy zaspokajania potrzeby seksualnej, problematykę wykorzystania i homoseksualizmu. Ze względu na ograniczenia poznawcze nie do końca osoby z niepełnosprawnością intelektualną rozumieją, czym jest seksualność i budowanie relacji partnerskich. W artykule zaznaczone są tylko te elementy, które określają, jak trudno jest osobom z niepełnosprawnościami realizować potrzebę seksualną, pełnić rolę rodzica i małżonka lub partnera.

Artykuł poparty jest przykładami pracy psychologa na warsztatach terapii zajęciowej.

Posumowanie zawiera konkluzję na temat edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Słowa kluczowe: sexuality of people with moderate intellectual disabilities, Occupational Therapy Workshops
WPŁYW PORODU RODZINNEGO NA PÓŹNIEJSZE FUNKCJONOWANIE SEKSUALNE PARTNERÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
CZESŁAW GERARD TOBOŁA
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Streszczenie:

Seksualność człowieka jest bardzo ważnym aspektem jego życia. Osoby z niepełno­sprawnością intelektualną bez względu na stopień owej niepełnosprawności napotykają na większe zaburzenia w sferze seksualnej niż te w normie intelektualnej. Zadowolenie z życia seksualnego jest wyznacznikiem stabilizacji i satysfakcji życiowej. Ciąża, poród i połóg stanowią dość szczególny i bardzo ważny etap w życiu partnerów, który wpływa w istotny sposób na przeżywanie kontaktów intymnych. Celem artykułu jest przedstawienie problemów, jakie mogą się pojawić w seksualnym funkcjonowaniu pary po porodzie rodzinnym, gdy oboje partnerzy są z niepełnosprawnością intelektualną i nie zostali odpowiednio przygotowani przez personel medyczny lub inne osoby, np. rodzinę czy opiekunów, odnośnie do ewentualnego niekorzystnego wpływu porodu rodzinnego na ich psychikę. Praca ma charakter przeglądowy, niemniej jednak skłania ona autora do wnikliwej analizy zagadnienia, co może zaowocować podjęciem w przyszłości badań empirycznych.

Słowa kluczowe: intellectual disability, sexuality of people with intellectual disabilities, sexual dysfunction, confinement, partner relations, pregnancy, family delivery
PRACA Z BLIZNĄ PO CESARSKIM CIĘCIU
dr, JAGODA WALOWSKA
Streszczenie:

Od wielu lat liczba wykonywanych operacji cesarskiego cięcia rośnie. Jest to zabieg, któremu towarzyszą liczne powikłania. Niektóre mogą wystąpić nawet kilka lat po za­biegu. Bardzo istotne jest prawidłowe opracowywanie blizny po operacji cesarskiego cięcia. Im wcześniejsze rozpoczęcie pracy z blizną, tym szybsze i lepsze efekty.

Słowa kluczowe: rehabilitation, massage, scar, caesarean section, physiotherapy, mobilization