Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

NR 1 2020


DAJCIE IM ROZWINĄĆ SKRZYDŁA — WYBRANE PROBLEMY PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z AUTYZMEM
JACEK J. BŁESZYŃSKI
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Katedra Podstaw Pedagogiki
MAŁGORZATA ORŁOWSKA
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Katedra Pedagogiki
Streszczenie:

W artykule poruszono problematykę partycypacji społecznej w odniesieniu do uczniów i rodzin opiekujących się swoimi dziećmi z autyzmem. W przeprowadzonych badaniach zostały omówione istotne czynniki kształtujące możliwości udziału w życiu społecznym osób z zaburzeniem spektrum autyzmu i ich rodzin.

Słowa kluczowe: zaburzenia ze spektrum autyzmu, autyzm, autism, autism spectrum disorder, social functioning, participation, funkcjonowanie społeczne, partycypacja
SPOŁECZNE ŹRÓDŁA WSPARCIA KOBIET W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ PIERSI — DOŚWIADCZENIA AMAZONEK
JULIA DZIUKIEWICZ
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
Streszczenie:

Wprowadzenie i cel pracy: Rak piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym wśród kobiet i stanowi ważny problem społeczny na całym świecie. Choroba nowotworowa piersi jest traktowana jako moment przełomowy w życiu kobiety, istotnie wpływający na jej codzienne funkcjonowanie i aktywność psychospołeczną. Jednym z efektywnych sposobów pomocy chorym w radzeniu sobie z jej konsekwencjami wydaje się być wsparcie społeczne. Celem pracy była ocena pomocy okazywanej kobietom z nowotworem piersi – rozpoznanie społecznych źródeł wsparcia oraz określenie ich znaczenia w radzeniu sobie z chorobą.
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiły pacjentki po radykalnym zabiegu chirurgicznym (mastektomii) w związku z leczeniem nowotworu piersi. Przebadano łącznie 86 kobiet zrzeszonych w klubach amazonek. Badanie przeprowadzono na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety, który obejmował pytania dotyczące źródeł i form wsparcia chorych oraz ich satysfakcji z otrzymanej pomocy.
Wyniki: Zdecydowana większość ankietowanych była zadowolona z otrzymanego wsparcia (97%) oraz doceniła jego znaczenie w adaptacji do nowej, zmienionej sytuacji (88%). Wsparciem dla badanych była przede wszystkim najbliższa rodzina. Nie bez znaczenia okazała się również pomoc uzyskana od kobiet znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej – członkiń grupy samopomocowej.

Wnioski: Silne wsparcie, zachęcanie do aktywnego życia i pozytywnego nastawienia do leczenia może pomóc w utrzymaniu równowagi życiowej przez chore. W tym trudnym czasie szczególnie istotna jest obecność bliskich oraz przynależność do stowarzyszenia amazonek.

Słowa kluczowe: rak piersi, wsparcie społeczne, breast cancer, support groups, social support, grupy samopomocowe, Amazons groups, stowarzyszenia amazonek
UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI W PRACY SOCJALNEJ W KONTEKŚCIE WYZWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRACY Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
DOROTA PODGÓRSKA-JACHNIK
Uniwersytet Łódzki, Katedra Badań Edukacyjnych
Streszczenie:

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi przede wszystkim na innowacyjność pracowników socjalnych i innych zawodów pomocowych. Warto podkreślić, że ten ostatni aspekt nabiera szczególnego znaczenia przy strategiach upodmiotowiających podopiecznych, w filozofi empowermentu. Szczególnie w przypadku osób z niepełno- sprawnością warto wsłuchać się w ich głos, szanując sztandarowe hasło Deklaracji Madryckiej „Nic o nas bez nas”. Także w zakresie innowacji na rzecz tego środowiska.

Słowa kluczowe: wykluczenie społeczne, social innovations, praca socjalna, osoby z niepełnosprawnościami, social exclusion, innowacje społeczne, social work, people with disabilities
ZDALNIE, W TROSCE O RELACJE I DOBROSTAN UCZESTNIKÓW. O PRACY W DZIENNYCH FORMACH WSPARCIA W CZASIE PANDEMI
KATARZYNA STEC
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
ALEKSANDRA DYLEJKO
Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni
Streszczenie:

Gdyby chcieć najkrócej powiedzieć, co pandemia i związane z nią obostrzenia zmieniły w pracy dziennych placówek wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, należałoby użyć słowa: „wszystko”. Od połowy marca do pierwszych dni czerwca codzienne osobiste spotkania, praca w grupach, z terapeutami czy opiekunami, zastępowane były rozmowami telefonicznymi i za pośrednictwem komunikatorów – e-mailami i spotkaniami na telekonferencjach. Była też dobra strona: wzrost kreatywności, zaangażowania rodziców i… poznanie uczestników z zupełnie nieznanej strony.

Słowa kluczowe: opieka, care, daycare centers, remote work, pandemia, pandemic, praca zdalna, placówki dzienne
DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W CZASIE PANDEMII COVID-19
MARIUSZ WIELEBSKI
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach
Streszczenie:

W artykule przedstawiono problemy pracy zdalnej związanej z diagnostyką dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19. Zawarto w nim spostrzeżenia związane z wyzwaniami nowej, nietypowej sytuacji oraz sposobami radzenia sobie z nią w co- dzienności ośrodka diagnozy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jednym ze sposobów adaptacji do nowych warunków okazała się rzeczywistość wirtualna.

Słowa kluczowe: SPE, pupil, remote counseling, COVID-19, uczeń, diagnoza, poradnictwo zdalne, diagnosis
WIELOASPEKTOWOŚĆ BADANIA NEUROLOGOPEDYCZNEGO I DOBÓR METOD DIAGNOSTYCZNYCH W PRZYPADKU PACJENTA Z ZABURZENIAMI PRZEŁYKANIA. STUDIUM PRZYPADKU
MARTA ZAWICHROWSKA
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Streszczenie:

Podczas kilkuletniej pracy z pacjentami, u których zaburzenia mowy mają podłoże neurologiczne, równolegle z pracą nad możliwościami komunikacyjnymi prowadzę terapię zaburzeń połykania, które współistnieją z innymi schorzeniami.
W tym artykule chciałabym przedstawić etapy kompleksowego rozpoznania neurologopedycznego oraz narzędzia wykorzystywane do badania i wspomagające w postawieniu trafnej diagnozy, będącej podstawą stworzenia zindywidualizowanego planu terapii. Pacjentem, który poddał się badaniu, jest pan Krzysztof, u którego dysfagia jest następstwem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), a właściwie chorób naczyń mózgowych. 
Artykuł został napisany na podstawie dokumentacji medycznej, prowadzonej od początku choroby. Kluczową rolę odegrał zestaw badań, którym został poddany pacjent, oraz konsultacje ze specjalistami reprezentującymi różne gałęzie medycyny. Nieocenionym okazał się także wywiad z rodziną pacjenta oraz z nim samym.

Słowa kluczowe: metody, tests, swallowing, testy, diagnoza neurologopedyczna, disease, methods, dysphagia, examination, połykanie, : badanie, neurologopedic diagnosis, choroba, dysfagia
PROBLEMY ZWIĄZANE Z FAKTEM BYCIA RODZICAMI DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
CZESŁAW GERARD TOBOŁA
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Streszczenie:

W artykule przedstawiono problemy pracy zdalnej związanej z diagnostyką dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19. Zawarto w nim spostrzeżenia związane z wyzwaniami nowej, nietypowej sytuacji oraz sposobami radzenia sobie z nią w co- dzienności ośrodka diagnozy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jednym ze sposobów adaptacji do nowych warunków okazała się rzeczywistość wirtualna.

Słowa kluczowe: SPE, pupil, remote counseling, COVID-19, uczeń, diagnoza, poradnictwo zdalne, diagnosis
ANALIZA SYGNAŁU MIOELEKTRYCZNEGO PROSTOWNIKA GRZBIETU PO ZASTOSOWANIU TECHNIKI ROZLUŹNIAJĄCEJ MIĘŚNIE SKLEPIENIA CZASZKI
PAULA TOMASZEWSKA-KUMELA
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
GRZEGORZ FRANKOWSKI
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
JOANNA ZYZNAWSKA
niwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
Streszczenie:

Tło: Elektromiografia to pomiar sygnału elektrycznego, który jest ściśle związany ze skurczem określonego mięśnia. Możliwość powtórnego, spójnego i jednolitego pomiaru pomaga w diagnostyce i kontroli przebiegu choroby, procesie rehabilitacji i ocenie efektów leczenia. Celem badania była ocena i analiza sygnału mioelektrycznego mięśnia prostownika grzbietu po rozluźnieniu mięśnia czołowego i rozcięgna naczasznego.
Metody: Uczestnikiem badania był 44-letni mężczyzna z dolegliwościami bólowy- mi kręgosłupa. Metodą badawczą była ocena napięcia mięśnia prostownika grzbietu przed i po zastosowaniu terapii rozluźniającej mięśnie sklepienia czaszki za pomocą elektrod powierzchniowych. Badanie zostało przeprowadzone 10 razy w odstępach dwudniowych. Badany został poddany rozluźnianiu mięśnia czołowego oraz rozcięgna naczasznego za pomocą techniki powięziowej, a czas zastosowanej techniki terapeutycznej wynosił 6 min.
Rezultaty: Wartości parametrów różnią się od siebie. Przed terapią w utrzymanie zadanej pozycji zaangażowane zostało mniej jednostek motorycznych niż po terapii.
Wnioski: Spadek napięcia jest transmitowany wzdłuż przebiegu taśmy powierzchownej  tylnej.  Większa liczba zaangażowanych włókien mięśniowych może stanowić o bardziej ekonomicznym wykorzystaniu możliwości mięśnia. Siła konieczna do utrzymania pozycji rozkłada się na więcej jednostek motorycznych i tym samym powoduje wolniejsze zmniejszanie się „zmęczenia’’ danego mięśnia.

Słowa kluczowe: the use of EMG, zastosowanie EMG, the muscles of the cranial vault, erector spinae muscle, mięsień prostownik grzbietu, mięśnie sklepienia czaszki