Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

NR 1 2019


NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WĘCHOWA A CODZIENNE FUNKCJONOWANIE
Dr, AGNIESZKA HAMERLIŃSKA
Nicolaus Copernicus University in Toruń
Streszczenie:

Węch jest zmysłem kojarzonym głównie z czuciem zapachów. Jest to jedna z wielu ról tegoż zmysłu. W artykule opisano pokrótce zmysł węchu oraz metody jego badania. Głównym celem artykułu jest opisanie niepełnosprawności węchowej – przyczyn i rodzajów. Scharakteryzowano konsekwencje utraty zdolności czucia zapachów  z perspektywy codziennie wykonywanych czynności. Myślą przewodnią artykułu jest szerzenie zainteresowania węchem i jego zaburzeniami, ponieważ wydaje się, że są to tematy traktowane marginalnie.

Słowa kluczowe: anosmia, smell, hyposmosis, olfactory disability
CIERPIENIE I DOBROĆ BYTU: ZEMSTA, REKOMPENSATA, REHABILITACJA, ODKUPIENIE I UCZESTNICTWO
Ph.D., DANIEL BRADLEY
Associate professor of philosophy Gonzaga University
Streszczenie:

Cierpienie lub obserwowanie czyjegoś cierpienia może zburzyć fundamenty, z których zbudowane jest znaczenie w małym świecie danego człowieka. Tak rozumiane cierpienie powoduje kryzys filozoficzny, bardzo podobny do problemu zła dla teodycei. Ten artykuł nie koncentruje się na dobroci Boga, lecz na dobroci istnienia. Jednakże nasze egzystencjal-ne śledztwo może dostarczyć wiele ważnych informacji z bardziej teologicznie zorientowanej teodycei. Idąc dalej tym tropem, argumentuję, że jeśli chcemy postrzegać świat jako dobry i mający znaczenie w obliczu tak egzystencjalnie problematycznego zdarzenia, jakim jest cierpienie, które rozumiem jako korzenie wszelkiej niepełnosprawności, to możemy bardzo skorzystać, śledząc argumentację Marylin McCord Adams, która mówi w swojej filozofii Boga, że cierpienie może być odkupieniem. Jest to szczególnie widoczne, gdy jej poglądy wejdą w dialog z podejściem Paula Ricoeura, skupiającym się bardziej na ontologicznej hermeneutyce fenomenologicznej.

Słowa kluczowe: .
ZAUFANIE UMIEJĘTNOŚCIOM: UNIWERSALNE PODSTAWY ANTROPOLOGICZNE W DYSKUSJI NA TEMAT EDUKACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Dr, ALEXANDRA SCHOTTE
Augsburg University
Streszczenie:

Celem artykułu jest przedstawienie fragmentu niemieckojęzycznej dyskusji na temat edukacji osób z niepełnosprawnościami, dyskusji,  w której poruszono kwestię określania „zdolności” i „niezdolności” w oparciu o (uniwersalne) antropologiczne interpretacje wymiarów Bildsamkeit i edukacji. Ich punktem wyjścia są wyjaśnienia podane jako ogólne tendencje rozwoju dyskursu na temat antropologii  w dziedzinie edukacji osób z niepełnosprawnościami, jak również komentarze na temat radzenia sobie z pojęciem niepełnosprawności - również w kontekście niemieckojęzycznych tudiów nad niepełnosprawnością.

Ponieważ edukacja opiera się na quasi-optymistycznym założeniu dotyczącym działania, wyjaśnienia koncentrują się przede wszystkim na aspekcie umiejętności lub uzdolnień. Brak umiejętności stanowi tutaj podstawowy wyznacznik graniczny. Zostanie wykazane,  w jakim stopniu niezdolność do pracy w ramach kształcenia osób z niepełnosprawnościami jest zniesiona/obalona jako kategoria antropologiczna.

Słowa kluczowe: edukacja, osób, niepełnosprawnych
NIE MOGĄC BYĆ OBECNYM: O NIEPOKOJU AGORAFOBICZNYM
Ph.D., LUIS ANTÓNIO UMBELINO, PROFESSOR AT THE FACULTY OF ARTS
University of Coimbra
Streszczenie:

W prezentowanym artykule próbujemy się zastanowić nad nowoczesnym podej-ściem Maine de Birana do filozofii lęku i niepokoju agorafobicznego. M. de Biran, po pierwsze, zauważa związek między lękiem a ruchliwością; po drugie, zachęca nas do myślenia o intersubiektywności jako o czymś, czemu nie jest obce uczucie lęku i niepokoju; po trzecie, czuje się „kilkakrotnie zaskoczony”, jakby jego własny lęk i niepokój, rzeczy wewnątrz niego, były jednak czymś, co przychodzi z zewnątrz.

Słowa kluczowe: agoraphobia;, body;, anxiety;, affectivity.
RODZICE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
BEATA GUMIENNY. (REC.)
Streszczenie:

INFORMACJE, KONFERENCJE, RECENZJE

Remigiusz Kijak, 2019, Rodzice z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 271.

Monografia wpisuje się w niezwykle istotną problematykę, sporadycznie poruszaną w obszarze polskiej pedagogiki specjalnej. Można więc uznać, że zagadnienia dotyczące rodzicielstwa osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną to wątki unikatowe i zaniedbane, bardzo trudne, niewygodne, traktowane w wielu kręgach społecznych (rodzinnych, środowiskowych, instytucjonalnych, religijnych, prawnych, medycznych itd.) jako temat tabu. A zatem zarówno kwestie rodzicielstwa (macierzyństwa, ojcostwa), jak i seksualności osób z niepełnosprawnościami są często traktowane w kategoriach sacrum i profanum.

Słowa kluczowe: osób, niepełnosprawnością, z, rodzicielstwa, intelektualną